วิสัยทัศน์, พันธกิจ

• วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุน/เชื่อมโยง/ประสานการบริหารราชการของรัฐมนตรี
ให้บรรลุผลตามนโยบายกระทรวงฯ และนโยบายรัฐบาล”

• พันธกิจ
พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการประสานราชการ
และพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ให้แก่บุคลากร เพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial